Vintage Kiyomizu ware Fuji-gata Yunomi tea cup | Sakura